Phần mềm HTKK 3.4.0

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp phần mềm HTKK

 

Phần mềm HTKK 3.4.0 những tiện ích và ứng dụng mới dành cho kế toán.

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, cụ thể như sau:

ktkk340TẢI PHẦN MỀM       TẠI ĐÂY

1. Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai các tờ khai thuế TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trên ứng dụng HTKK, iHTKK bao gồm:
• Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm thu phí tích lũy, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác) mẫu số 01/XSBHĐC và phụ lục 01-1/BK-XSBHĐC kèm theo.
• Tờ khai thuế TNCN (áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế) mẫu số 02/KK-TNCN (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK).
• Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN.
• Tờ khai thuế năm (áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm) mẫu số 01/TKN-XSBHĐC (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK).
• Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú) mẫu số 06/TNCN.
• Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay) mẫu số 01/TTS và phụ lục 01-1/BK-TTS đính kèm.
• Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) mẫu số 01/CNKD và phụ lục 01-1/BK-CNKD kèm theo (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK)..
– Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 01/BC-SDHD-CNKD (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK).
Lưu ý: Đối với mẫu 01/TTS và 01/CNKD, chỉ hỗ trợ cho tổ chức khai thay kê khai điện tử trên ứng dụng iHTKK.
2. Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai các tờ khai quyết toán thuế thuế TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN, bao gồm:
• Tờ khai quyết toán thuế TNCN (áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, mẫu số 02/QTT-TNCN và phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN kèm theo (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK và QTTNCN).
• Tờ khai quyết toán thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN và các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN kèm theo.
• Danh sách cá nhân nhận thu nhập (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN) mẫu số 05/DS-TNCN
• Nâng cấp chức năng Hỗ trợ in quyết toán thuế TNCN: Hỗ trợ NNT in tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN từ thông tin của cá nhân ủy quyền quyết toán trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN kèm tờ khai 05/QTT-TNCN (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK và QTTNCN).
3. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn trên ứng dụng HTKK, iHTKK theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC, bao gồm:
• Tờ khai thuế GTGT (dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) mẫu 01/GTGT:
• Bổ sung thêm chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a] trên tờ khai; Bổ sung Phụ lục Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh mẫu 01-7/GTGT;
• Hết hiệu lực kê khai đối với Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV bán ra mẫu 01-1/GTGT, Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào mẫu 01-2/GTGT đính kèm tờ khai.
• Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Hết hiệu lực kê khai đối với phụ lục 01-2/GTGT đính kèm tờ khai.
• Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT: Hết hiệu lực kê khai đối với Phụ lục 04-1/GTGT đính kèm tờ khai.
• Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC: Bỏ 2 cột chỉ tiêu về số, ngày của hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm.
• Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mẫu BC01/AC: Bỏ cột chỉ tiêu về địa chỉ của Tổ chức đặt in/ sử dụng phần mềm tự in hóa đơn.
• Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu BC21/AC): Cập nhật danh mục lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn tại cột Ghi chú.

4. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng một số yêu cầu của người sử dụng
• Cập nhật quy định về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc theo thông tin trên giấy khai sinh quy định trong Thông tư số 15/2016/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ:
• Không bắt buộc phải nhập thông tin về quyển trên giấy khai sinh của người phụ thuộc kê khai tại Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 16TH) và Phụ lục Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN) kèm theo tờ khai 05/QTT-TNCN. Đối với trường hợp này, cơ quan thuế không cấp mã NPT và thông báo lý do không cấp mã là “Tạm thời chưa cấp MST cho NPT có giấy khai sinh không có thông tin quyển số” nhưng vẫn xét cho giảm trừ gia cảnh theo quy định.
• Cập nhật tên cột 13 trên mẫu 16TH và 05/QTT-TNCN thành “CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT”.
• Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT, tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/BVMT: Hỗ trợ tính chỉ tiêu Số phí phải nộp trong kỳ cột (6) theo công thức, cho phép sửa.
• Cập nhật danh mục địa bàn hành chính: Đổi tên “Chi cục Thuế thị xã Bắc Cạn” thành “Chi cục Thuế thành phố Bắc Cạn”
• Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/TNDN: Bổ sung bảng phân bổ tiền thuế TNDN theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu 02/PL-XSĐT đính kèm tờ khai 03/TNDN (nâng cấp trên ứng dụng iHTKK).
5. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.0:
• Nâng cấp các chức năng ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.0 nêu trên.
6. Về hiệu lực mẫu biểu:
• Hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý (khai lần đầu và bổ sung):
• Đối với các kỳ tính thuế trước tháng 07/2015, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 156/2013/TT-BTC.
• Đối với kỳ tính thuế từ tháng 07/2015 trở đi, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 92/2015/TT-BTC.
• Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN (khai lần đầu và bổ sung):
• Đối với các kỳ tính thuế trước năm 2015, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 156/2013/TT-BTC.
• Đối với kỳ tính thuế từ năm 2015 trở đi, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 92/2015/TT-BTC.
• Riêng đối với tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD và Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mẫu 01/BC-SDHD-CNKD (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 01/2016; Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản mẫu 01/TTS (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế.
Tuy nhiên, do đến nay Tổng cục Thuế mới nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ khai và xử lý tờ khai TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nên đối với các hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý/năm/quyết toán (lần đầu) mà NNT đã khai theo mẫu Thông tư số 156/2013/TT-BTC và gửi thành công đến cơ quan Thuế trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến trước thời điểm triển khai (ngày 24/9/2016), nếu có phát sinh khai bổ sung cho các kỳ tính thuế đó thì NNT kê khai bổ sung theo mẫu của Thông tư số 156/2013/TT-BTC trên các ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN (trừ hồ sơ khai thuế cho thuê tài sản)./

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

học kế toán ở đâu | don hang di nhat | xuất khẩu lao động nhật bản / hỏi đáp xkld
Tắt [X]